Fotografia científica

L'esperit investigador queda plasmat a l'aplicar l'interès vers camins fotogràfics poc coneguts i escassament practicats. Una especialització que genera el fotografiar emprant raigs de llum ultraviolada o infraroja. Emprant raigs X per penetrar dins dels objectes,fent servir llum monocromàtica de sodi o endinsat-se en la utilització especial de la macrofotografia i fotomicrografia. Parlem d'un camp molt especialitzat i apassionant. La seva aplicació es fonamentà majoritàriament a la documentació científica d'obres d'art , representant un complement a la tasca quotidiana de fotografiar amb la llum de cada dia.